місто Умань

Установчі документи

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Навчально-виховний комплекс № 24 «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» (далі — НВК № 24) створений згідно з рішенням Уманської міської ради від 28.01.2003 №4.16-15/24 «Про перепрофілювання дошкільного виховного закладу № 24» зі змінами, внесеними рішенням Уманської міської ради від 22.12.2005 №3.12-54/4.

2. НВК № 24 є комунальним закладом, підзвітним та підконтрольним відділу освіти Уманської міської ради (далі — відділ освіти).

3. Повне найменування: Навчально-виховний комплекс №24
«Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня».
Скорочене найменування: НВК № 24.

4. Юридична адреса закладу: 20302, Черкаська область, місто Умань, вул. Мазепи, ЗА.

5. Засновник НВК № 24 — Уманська міська рада (далі — засновник).

6. НВК № 24 є юридичною особою публічного права і діє на підставі Статуту. Має печатку, штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код, реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису) в органах Державного казначейства.

7. НВК № 24 є бюджетною неприбутковою організацією.

8. НВК № 24 є Центром естетичного виховання відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради народних депутатів від 23.01.1997 №19, центром розвитку дитини відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 25.03.2010 №140 та Школою сприяння здоров’ю відповідно до рішення ради методичного кабінету відділу освіти Уманської міської ради від 05.09.2006 №1.

9. НВК № 24 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», підзаконними актами з питань дошкільної та початкової загальної освіти, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України (далі — МОН), розпорядженнями Черкаської обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Уманської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.

10. Головною метою НВК №24 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової загальної освіти, розвиток і формування здорової, життєрадісної, конкурентоспроможної у майбутньому творчої особистості, що передбачає залучення дітей мікрорайону (учнів, з вихованців) до оволодіння практичними уміннями та навичками у різних видах мистецтв, організацію змістовного дозвілля.

11. Завданнями НВК № 24 є:

1) забезпечення права громадян на дошкільну і початкову освіту, виховання громадянина України;

2) виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, Батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної та державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, морально-етичного ставлення до себе, оточення, довкілля;

3) забезпечення єдиного процесу освітньо — виховної і оздоровчої роботи з наданням можливості вибору форм, методів і змісту освітніх послуг на основі їх різноманітності;

4) формування умінь і навичок, необхідних для навчання у школі; своєчасне виявлення ранньої обдарованості;

5) створення умов для здобуття загальної початкової освіти, на рівні не нижчому від державних стандартів;

6) розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

7) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців, забезпечення розумового розвитку;

8) здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім’єю та громадськістю;

9) забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

10) надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

11) надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини, взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

12) провадження експериментальної та інноваційної діяльності;

13) надання методичної допомоги іншим навчальним закладам з питань упровадження форм і методів художньо-естетичної, оздоровчої роботи;

14) створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;

15) здійснення інших повноважень відповідно до Статуту закладу.

12. НВК № 24 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

13. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1) безпечні умови освітньої діяльності;

2) дотримання державних стандартів освіти;

3) дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

4) дотримання фінансової дисципліни.

14. У НВК № 24 визначена українська мова навчання дітей. Іноземні мови діти вивчають за окремими програмами (з 4-х років за бажанням батьків).

15. НВК № 24 має право:

1) проходити в установленому порядку державну атестацію;

2) визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

3) визначати варіативну частину робочого навчального плану;

4) в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні, авторські та індивідуальні робочі навчальні плани, впровадження науково-педагогічних проектів;

5) спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

6) використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально — виховного процесу;

7) отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

8) залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

9) розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

10) визначати контингент учнів, вихованців дошкільних груп, груп із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов закладу, встановлювати форму для учнів;

11) організовувати та впроваджувати додаткові освітні платні послуги за бажанням та потребами батьків;

12) об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших освітніх закладів, підприємств, установ і організацій, як в Україні так і за її межами.

16. Взаємовідносини НВК № 24 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

17. У НВК № 24 не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. НВК № 24 складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.
Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, програм виховання дітей дошкільного віку, Державного стандарту загальної початкової освіти, авторських програм естетичного виховання затверджених методичним кабінетом відділу освіти.

2. НВК № 24 провадить свою роботу самостійно, відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відділом освіти. План на оздоровчий період додатково погоджується з управлінням Держпродспоживслужби в місті Умані.
В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК №24, визначаються перспективи його розвитку.
У вигляді додатків до робочого плану додаються розклад уроків, режим роботи, розклад занять та гуртків за інтересами.

3. Педагогічні працівники НВК № 24 самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, які забезпечують виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4. НВК № 24 здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання.

5. НВК № 24 здійснює свою діяльність для дітей віком від 2 до 10(11)
років.

6. У НВК № 24 функціонують групи молодшого та старшого дошкільного віку загального розвитку, компенсуюча група, чергова, короткотривала, група соціальної адаптації дітей до умов дошкільного закладу «Супер няня», 1-4 класи початкової школи, групи продовженого дня, гуртки за інтересами: художньо-естетичного, логіко-математичного, природничого, фізкультурно-оздоровчого, музичного, корекційного, мовленнєвого спрямування та інші.

7. Наповнюваність груп та класів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. Прийом дітей до дошкільного підрозділу НВК № 24 здійснюється керівником протягом календарного року та за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють на підставі:

1) заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

2) медичної довідки про стан здоров’я дитини, за встановленою формою затвердженою чинним законодавством України, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

3) свідоцтва про народження дитини (копія);

4) документів для встановлення батьківської плати за дитяче харчування на пільгових умовах при їх наявності;

5) направлення відділу освіти.
Для прийому дітей до компенсуючи груп додатково подається висновок психолого-педагогічної консультації.
В разі переведення дитини з іншого дошкільного навчального закладу, батьки надають виписку з медичної документації дитини за встановленою формою первинної облікової документації.

9. Зарахування учнів до першого класу НВК № 24 здійснюється за наказом директора, на підставі:

1) заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

2) свідоцтва про народження (копії);

3) медичної довідки про стан здоров’я дитини, за встановленою формою затвердженою чинним законодавством України.

Діти, які вступають до 3-4 класів подають документ про наявний рівень освіти.
До першого класу зараховуються діти, яким виповнилось 6-7 років.
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.
Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, за встановленою формою затвердженою чинним законодавством України.
Перевага у зарахуванні в школу першого ступеню надається вихованцям старших груп НВК № 24.

10. За дитиною зберігається місце у закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють (тільки для дошкільного підрозділу), а також у літній оздоровчий період (75 днів).

11. Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:

1) за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі цього типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу навчального закладу, в якому доцільне перебування дитини;

3) у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

4) у разі невідвідування дитиною навчального закладу без поважних причин більше ніж 20 днів протягом місяця.

12. Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.

13. Всі класи школи І ступеню працюють в режимі продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Наповнюваність груп продовженого дня не більше ЗО дітей.

14. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, встановлюється в НВК № 24 в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом за погодженням з відділом освіти Уманської міської ради.
Навчальний рік у НВК розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 червня.
Навчальний рік поділяється на семестри.
Оздоровчий період для дошкільників — з 01 червня до 31 серпня.

15. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

16. Тривалість уроків у НВК становить: у першому класі — 35 хв., у другому — четвертому — 40 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Уманської міської ради відповідно до чинного законодавства України.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. В першому класі можуть проводитись додаткові канікули.

17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складаються на кожний семестр, відповідно до вимог чинного законодавства України, погоджується з профспілковим комітетом НВК №24 і затверджується директором. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у НВК №24 проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заходи, що спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

19. У НВК №24 встановлена система оцінювання знань учнів:

1) у першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні;

2) у другому класі доповнюється оцінками в балах;

3) у 3-4 класах — 12 бальна система.

У документі про освіту (табелі) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри та за рік, виставляються оцінки за поведінку.

20. Результати семестрового оцінювання знань учнів доводяться до відома учнів та батьків вчителем.

21. Учні, які мають позитивні річні підсумкові оцінки, переводяться до наступного класу. Учні, які не засвоїли хоча б один з предметів в обсязі державних стандартів освіти, вважаються невстигаючими. Невстигаючі учні за згодою батьків, наказом директора, можуть бути залишені для повторного навчання у тому самому класі або за певних умов переведені до наступного класу.

22. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: нагородження Похвальним листом, Похвальною грамотою, тощо. Можливе матеріальне заохочення за кошти спонсорів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

23. Медичне обслуговування та організація харчування дітей дошкільного віку, учнів у навчально-виховному комплексі здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК № 24 є:

1) діти дошкільного віку, учні;

2) директор, заступники директора;

3) педагогічні працівники, інші спеціалісти;

4) батьки або особи, які їх замінюють;

5) технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

6) фізичні особи, які надають послуги у сфері шкільної та позашкільної освіти за наявності ліцензії та відповідної освіти;

7) медичні працівники.

2. Права і обов’язки дітей дошкільного віку, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України.

3. Діти дошкільного віку, учні мають право на:

1) безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання, захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

2) безоплатне медичне обслуговування;

3) захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

4) здоровий спосіб життя;

5) користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою НВК;

6) отримання інформації з усіх галузей знань;

7) участь в олімпіадах, виставках, конкурсах;

8) участь у самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами, тощо.

4. Діти дошкільного віку, учні зобов’язані:

1) оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками відповідно до віку, підвищувати загальний культурний рівень;

2) дотримуватись вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів (вихованців) та працівників, бути дисциплінованими;

3) виконувати вимоги педагогічних та інших працівників НВК відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

4) дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

5) брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

6) підвищувати загальний культурний рівень;

7) дотримуватися правил особистої гігієни.

5. У НВК № 24 права та обов’язки педагогічних працівників визначаються Законами України та іншими чинними нормативно-правовими актами України.

6. На посаду педагогічного працівника НВК № 24 приймається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7. Трудові відносини регулюються чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.

8. Педагогічних та інших працівників закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.

9. Педагогічні працівники мають право на:

1) захист професійної честі, гідності;

2) самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я дітей дошкільного віку, учнів;

3) брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4) обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

5) проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

6) проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

7) вносити керівництву НВК пропозиції щодо поліпшення навчально- виховної роботи;

8) соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

9) об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

10) порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

10. Педагогічні працівники зобов’язані:

1) забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

2) контролювати рівень навчальних досягнень дітей дошкільного віку,
учнів;

3) доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора НВК;

4) сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

5) настановленням і особистим прикладом виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

6) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору(контракту);

7) брати участь у роботі педагогічної ради;

8) виховувати у дітей шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших ш віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних — табань народу;

9) готувати дітей дошкільного віку, учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

10) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність дітей дошкільного віку, учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють;

11) захищати дітей дошкільного віку, учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати прояву шкідливих звичок;

12) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

13) виконувати накази і розпорядження директора НВК, відділу освіти Уманської міської ради;

14) вести відповідну документацію;

15) сприяти зростанню іміджу НВК №24;

16) досконало володіти українською мовою.

11. У НВК №24 періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України.

12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК №24, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

1) обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

2) звертатися до директора НВК № 24, відділу освіти та органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

3) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази НВК №24;

4) захищати законні інтереси дітей дошкільного віку, учнів в органах громадського самоврядування НВК № 24та у відповідних державних, судових органах;

5) обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

6) приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності НВК №24.

14. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

1) створювати умови для здобуття дитиною дошкільної та початкової загальної освіти за будь-якою формою навчання;

2) забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту НВК №24;

3) постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

4) поважати честь і гідність дитини та працівників НВК №24;

5) виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

6) виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

7) своєчасно вносити платню за утримання дитини;

8) дотримуватись інших обов’язків, передбачених в Батьківській угоді, що не суперечать чинному законодавству України.

15. У разі невиконання батьками та особами, які їх заміняють, обов’язків, передбачених законодавством, НВК №24 може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

1. НВК № 24 очолює директор. На посаду директора призначається -особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, і .зичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних : обов’язків.

2. Директора НВК № 24 призначає на посаду та звільняє начальник відділу освіти Уманської міської ради за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Директора може бути звільнено з посади на умовах, передбачених законодавством України. Призначення та звільнення з посади заступників з- сектора НВК №24 здійснюється начальником відділу освіти Уманської міської ради за поданням директора.

3. Директор:

1) здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для знищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес;

2) забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);

3) відповідає за дотримання вимог Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

4) створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

5) забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

6) розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

8) забезпечує реалізацію права учнів (вихованців) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

9) контролює організацію харчування і медичного обслуговування і вихованців);10) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

11) щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

4. Керівник закладу є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління закладом.

5. Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш як чотири рази на рік.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК №24.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

6. Педагогічна рада розглядає питання:

1) удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

2) планування та режиму роботи закладу;

3) варіативної складової робочого навчального плану;

4) переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у зізнанні;

5) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх
ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

6) участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами; морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

7) морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально- виховного процесу;

8) притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

9) педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

7. Органом громадського самоврядування НВК № 24 є загальні збори -членів колективу та батьків. Кількість учасників загальних зборів від працівників НВК — 50 відсотків, батьків — 50 відсотків.
Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори с тикаються не рідше 1 разу на рік.

8. Загальні збори:

1) обирають раду НВК № 24, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

2) заслуховують звіт директора і голови ради НВК №24;

3) розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК №24;

4) затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК № 24.

9. У період між загальними зборами діє рада НВК. До ради НВК обираються пропорційно представники від педагогічного колективу НВК і батьків або осіб, які їх замінюють. Рішення ради приймається простою більшістю голосів на засіданні її членів.

Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

10. Рада НВК №24:

1) організовує виконання рішень загальних зборів;

2) розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної та загальної початкової освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу;

3) вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

4) спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК №24 та здійснює контроль за його виконанням;

5) разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК №24;

6) разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

7) заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

8) бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

9) виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

10) виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

11) вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

12) сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в позакласній та позашкільній роботі, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми;

13) розглядає питання родинного виховання;

14) сприяє педагогічній освіті батьків;

15) організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

16) розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.
11. Рада НВК №24 діє на засадах:

1) пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства держави;

2) дотримання вимог законодавства України;

3) колегіальності ухвалення рішень;

4) добровільності і рівноправності членства;

5) гласності.

12. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається її доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або за ініціативи директора НВК, засновника, а також членами ради.

13. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

14. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту НВК №24, доводяться в 7- денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

15. У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК, засновника і (уповноваженого органу), відділу освіти Уманської міської ради.

16. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

17. У НВК №24 може створюватись і діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу. Піклувальна рада (у складі від п’яти до одинадцяти осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради НВК №24. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

18. Основні завдання піклувальної ради НВК №24:

1) співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, дошкільними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов перебування дітей у закладі;

2) сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої баз закладу;

3) сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу;

4) сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

5) організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

6) стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

7) всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

8) сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально- виховного процесу.

19. У НВК №24 діють батьківські комітети, як добровільні органи громадського самоврядування, створені на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі. Легалізація та діяльність батьківських комітетів закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО — ТЕХНІЧНА БАЗА

1. Матеріально-технічна база НВК № 24 включає будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у бухгалтерському балансі закладу.

2. Майно, закріплене за НВК №24 належить закладу на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту НВК, укладених ним угод та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

3. НВК №24, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК №24 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база НВК №24, крім класних приміщень, включає кімнату для уроків праці, навчальні кабінети, а також спортивний та актовий зали, відео зал, медичний кабінет, кімнату психологічного розвантаження, музей українського побуту, художню студію, їдальню, бібліотеку, методичний кабінет.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Фінансово-господарська діяльність НВК №24 здійснюється на основі його кошторису.

2. Джерелами фінансування НВК №24 є:

1) кошти державного, обласного та міського бюджетів;

2) кошти спецрахунку НВК №24;

3) кошти, отримані від надання НВК №24 додаткових освітніх послуг;

4) прибутки від реалізації продукції власних розробок, від здавання в оренду приміщень;

5) благодійні внески і спонсорська допомога підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб, інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

3. Для здійснення статутних повноважень НВК може використовувати можливості підприємств, організацій, добровільних фондів, асоціацій тощо, доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, надання платних послуг фізичним і юридичним особам.

4. НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу.

5. За рішенням відділу освіти Уманської міської ради бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію відділу освіти Уманської міської ради.

6. Звітність НВК встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

1. НВК №24, відповідно до чинного законодавства, має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

2. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Основною формою контролю за діяльністю НВК №24 є державна атестація, яка проводиться, у порядку встановленому чинним законодавством України.

2. Контроль за дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної та початкової загальної освіти здійснюється відділом ОСВІТИ Уманської міської ради.

3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється засновником.

4. Внутрішній контроль у закладі проводять відповідно до річного плану роботи.
IX. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ НВК №24

1 .Зміни та доповнення до діючого Статуту вносяться згідно з чинним законодавством України.

X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК №24

1. Реорганізація або ліквідація НВК №24 здійснюється за рішенням Уманської міської ради відповідно до чинного законодавства України.