місто Умань

Для Вас, батьки!

Розклад

Уроків початкової школи НВК №24 на ІІ семестр 2020/2021 н.р.

Клас час урок Понеділок Вівторок Середа Четвер П”ятниця
1 клас 08.00 — 08.35
08.50 — 09.25
10.00 — 10.35
10.50 — 11.25
11.45 — 12.20
12.35 — 13.10
0
1
2
3
4
Я досл. світ
Анг.мова/Укр.мова
Математика
Укр.мова /П
Фізкультура
Укр.мова
Анг.мова/Укр.мова
Математика
Я досл. світ
Музика
Я досл. світ
Анг.мова/Укр.мова
Математика
Укр.мова
Фізкультура
Індивід
Я досл. світ
Я досл. світ
Укр.мова
Укр.мова
Обр.мист
Р
Я досл. світ
Анг.мова/Укр.м
Я досл. світ
Укр.мова/П
Фізкультура
2 клас 07.55 — 08.35
08.50 — 09.30
09.50 — 10.30
10.40 — 11.20
11.40 — 12.20
12.30 — 13.10
1
2
3
4
5
6
Я досл. світ
Математика
Фізкультура
Анг
Укр..мова
Спец.мед.гр
Я досл. світ
Укр.мова
Музика
Укр.мова
Англ. мова
Я досл. світ
Фізкультура
Укр.мова
Математик
Я досл. світ
Спец.мед.гр
Я досл. світ
Анг
Інф./П
Інф /П
Укр.мова
Обр.мист.
Я досл. світ
Математика
Фізкультура
Я досл. світ
Індивід
Р
3 клас 08.00 — 08.40
08.50 — 09.30
09.40 — 10.20
10.40 — 11.20
11.40 — 12.20
12.30 — 13.10
1
2
3
4
5
6
Я пізнаю світ
Я пізнаю світ
Укр.мова
Фізкультура
Читання
Анг.мова
Я пізнаю світ
Математика
Анг.мова
Обр.м./музика
Я пізнаю світ
Я пізнаю світ
Я пізнаю світ
Математика
Інф/П
Укр.мова
Читання
Р
Я пізнаю світ
Математика
Анг.мова
Укр.мова
Читання
Я пізнаю світ
Я пізнаю світ
Математика
Інф/П
Фізкультура
Англ. мова
4 клас 08.00 — 08.40
08.50 — 09.30
09.40 — 10.20
10.40 — 11.20
11.40 — 12.20
12.30 — 13.10
1
2
3
4
5
6
Людина і світ
Фізкультура
Математика
Укр.мова
Англ.мова
Р
Укр.мова
Математика
Інформатика
Англ.мова
Читання
Обр.м./музика
Фізкультура
Укр.мова
Математика
Анг.мова
Читання
П
Навч. Раз./люд. і св.
Інф./П
Читання
Еврика
Англ.мова
Тр. навч/осн.зд
Людина і світ
Фізкультура
Математика
Укр.м./Читання
Навч. Разом

 Інформація щодо проведедення ДПА в 2020/2021 н.р.


НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Початкової школи навчально – виховного комплексу №24 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навальний заклад І ступеня»

Уманської міської ради

Черкаської області

Освітня програма навчально – виховного комплексу №24 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навальний заклад І ступеня» Уманської міської ради Черкаської області розроблена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня , на виконання закону України «Про освіту», та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №807 « Про затвердження Дкржавного стандарту початкової освіти» , листа листа МОН України від 22.05.2018 № 1/9-332 щодо типових освітніх та навчальних програм для 1-2 –х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018№268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації у закладі єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

 • Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані у рамках освітніх галузей( за другою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Р.Шияна);
 • Перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
 • Орієнтовну тривалість та можливі взаємозвязкиосвітніх галузей, предметів, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
 • Рекомендовані форми організації освітнього процесу та системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
  Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Освітня програма 1 класу Нової української школи складена відповідно до Державного стандарту початкової освіти, на основі Типової освітньої Програми закладів загальної середньої освіти розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженої наказом МОН України від 21 березня 2018 року за №268.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу -805 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані ( Додаток 1) за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна: українська мова та література; Іншомовна освіта (англійська мова); Математична (математика); Я досліджую світ; Мистецька; Фізкультурна. Природнича, технологічна, громадянська, історична, соціальна, здоров’я збережувальна освітні галузі реалізуються інтегрованим курсом «Я досліджую світ».

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти:

 • початкова освіта здобувається, як правило, з шести років;
 • діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року;
 • діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року;
 • особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Оцінювання навчальних досягнень 1 класу визначаються відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 20.08.2018 № 924). Оцінювання здійснюється вербально у вигляді формувального і завершального (підсумкового) оцінювання результатів навчання. Формувальному оцінюванню підлягає процес навчання учня, зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату. орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня і розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно. Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у першому класі має місце лише в кінці навчального року і проводиться з метою визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Типова освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/ тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу: інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Робочий навчальний план складений відповідно до навчального плану Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (Додаток 1), розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна (Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти »)

У типовому навчальному плані використано надану новим Державним стандартом можливість здійснення повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей. Так, реалізація математичної, природничої, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, технологічної освітніх галузей забезпечується завдяки інтегрованому курсу «Я досліджую світ» (1 клас — 7 год/тижд.)
Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова та література) реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» ( 5 год/тижд.) і «Я досліджую світ» ( 2 год/тижд.).
Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (англійська) ( 2 год/тижд.).

Математичної галузі : навчальним предметом «Математика» ( 3 год/тижд.) і «Я досліджую світ» ( 1 год/тижд.).

Мистецька освітнья галузь реалізуються через окремі навчальні предмети «Образотворче мистецтво» ( 1 год/тижд.) і «Музичне мистецтво»( 1 год/тижд.). Фізкультурна галузь — предметом «Фізична культура» ( 3 год/тижд.).

Типовий навчальний план 1 класу початкової школи містить 1 год варіативної складової для проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Освітня програма для 2 класу науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (далі — Проект) розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) , Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 67), та від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів».

Освітня програма початкової школи закладу, складена на основі Програми початкової школи нуково – педагогічного проекту Інтелект України.

Програма визначає:

вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою;

перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в початковій школі Проекту, а також освітніх програм для 2-х класів з мовно-літературної (українська мова і література, іншомовна освіта), математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної освітніх галузей;

загальний обсяг навчального навантаження учнів 1‒4-х класів Проекту й очікувані результати навчальної діяльності учнів 1‒2-х класів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти:: зарахування учнів до проектного класу відбувається відповідно до чинного законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють;

згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті розпочинається переважно із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в проектних класах цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року на бажання батьків або осіб, які їх замінюють.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти в Проекті з іншого віку (Закон України «Про освіту», стаття 12).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти: навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової освіти.

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів початкової школи ключових компетентностей, що зазначені в Законі України «Про освіту» (стаття 12), здійснюється за такими освітніми галузями: мовно-літературна освітня галузь, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька та фізкультурна.

Навчальний план складений відповідно до типового Навчального плану освітньої програми початкової школи закладів закладів загальної середньої освіти науково – педагогічного проекту «Інтелект України» 1 цикл, 1-2 класи (Наказ МОН України від 02.11.2016р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково – педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 18.01.2017 № 67); (Лист Державної служби якості освіти від 24.05.2018 № 01-22/322 «Про результати аналізу освітньої програми на відповідність Державному стандарту початкової освіти використано надану новим Державним стандартом можливість здійснення повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей.

Освітні галузі реалізовуються через навчальні предмети: мовно-літературна — «Українська мова та література» (6 год/тижд.), іншомовна освіта — «Іноземна мова (англійська)» (2 год/тижд.); математична — «Математика» (3 год/тижд.); мистецька – образотворче мистецтво» (0.5 год/тижд.); та «Музичне мистецтво» ( 0.5 год/тижд.); фізкультурна – Фізична культура» ( 2 год/тижд.)., Інформатична – «Інформатика» (1 год/тижд.). Природнича, технологічна, громадянська, історична, соціальна, здоров’язбережувальна освітні галузі реалізуються інтегрованим курсом «Я пізнаю світ». (9 год/тижд.). Розподіл годин в межах інтегрованого курсу «Я пізнаю світ»: мовно-літературна освітня галузь (1 год/тижд.), математична (1.5 год/тижд.), природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична (4.5 год/тижд.), мистецька (1 год/тижд.) та фізкультурна (1 год/тижд.).

Додаткова година варіативної складової використовується для проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 2 класів визначено відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти (додаток 2 до Стандарту «Базовий навчальний план початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання»), за якими гранично допустиме тижневе навантаження становить: 2 клас — 22 год/тижд.

Зміст початкової освіти в Проекті реалізовується відповідно до Державного стандарту початкової освіти, (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87) та дидактичних основ конструювання змісту освіти.

Очікувані результати навчання випускників 2-х проектних класів реалізують вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів молодшого шкільного віку після першого циклу початкової освіти, що визначені Державним стандартом початкової освіти. Вони презентовані в освітніх програмах відповідних освітніх галузей, а встановлення ступеня їх досягнення учнями 1‒2-х проектних класів здійснюється відповідно до Державного стандарту початкової освіти за допомогою формувального (вербального), та підсумкового оцінювання.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу визначаються відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 20.08.2018 № 924 «Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі). Формувальному оцінюванню підлягає процес навчання учня, зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату. орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня і розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно.

Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у 2 класі має місце в кінці кожного семестру і проводиться з метою визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання. Форми і види перевірок для проведення завершального оцінювання учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу.

Проектні класи працюють за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що реалізують навчально-виховні завдання Проекту відповідно до вікових можливостей дітей молодшого шкільного віку, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та видаються позабюджетним коштом і купуються за кошти батьків.

Права й обов’язки учасників освітнього процесу в проектних класах визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом закладу та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право вільного переходу до класу, що працює за іншими освітніми програмами Нової української школи.

За умови ліквідації проектного класу учням гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань освіти.

Освітня програма 3 класу науково-педагогічного проекту «Інтелект України» та типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», розроблені на виконання Законів України «Про освіту», 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 р. № 664), із змінами згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 р. № 1465 та від 08.05.2015 р. № 518, наказів Міністерства освіти і науки України від 30.12.2008 р. № 1218 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова» за темою «Створення системи супроводження навчання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку», від 04.12.2014 р. № 1439 «Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів», наказ Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2014 року № 1439, зміни до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів І‒II ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом«Інтелект України».

Типовиі навчальні плани (додаток 3) містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (далі — Проект), посилену за рахунок варіативної складової. Години варіативної складової використано для запровадження навчальних предметів «Навчаємося разом», «Еврика».

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, до інваріантної складової змісту початкової освіти увійшли освітні галузі «Природознавство» та «Суспільствознавство» які реалізуються через інтегрований навчальний предмет «Людина і світ» та навчальний предмет «Навчаємося разом». Навчальні програми зазначених предметів містять змістові модулі, які реалізують окремі завдання курсів «Основи здоров’я» та «Трудове навчання». Кількість часу для додаткового опрацювання не перевищує показники, визначені Законом України «Про освіту».

Навчально-виховний процес у 3 класі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (Наказ МОН України від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково – педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів», . Робочі навчальні плани проектних класів державного і комунального загальноосвітнього навчального закладу затверджуються у встановленому порядку.

Освітні галузі реалізуються через навчальні предмети:

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти): «Українська мова» (3.5 год/тижд.), «Читання» (3.5 год/тижд), «Іноземна мова» (англійська) (3 год/тижд.); Математика: «Математика» (4 год/тижд), «Еврика» (1 год/тижд); Природознавство, Суспільствознавство: «Людина і світ» (3 год/тижд.), «Навчаємося разом» (2 год/тижд); Мистецтво: «Музичне мистецтво» (0.5 год/тижд.), «Образотворче мистецтво» (0.5 год/тижд.); Технології: Трудове навчання (0.5 год/тижд.), «Інформатика» (1 год/тижд.); Здоров’я і фізична культура: «Основи здоров’я» (0.5 год/тижд.), «Фізична культура» (3 год/тижд.)

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних навчальних предметів, а також може проводитись за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.
Система оцінювання знань учнів 3 класу, переведення, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідними нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009.

Вербально оцінюються предмети інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання» та усі предмети варіативної складової.

За 12-бальною шкалою — предмети інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

Освітня програма 4 класу закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів – 910 годин/навчальний рік, гранично допустиме навантаження 23 (23 год/тижд.), . Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).
Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Освітні галузі реалізуються через навчальні предмети:

«Мови і літератури» — через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)» (7 год/тижд.);, «Іноземна мова (англійська)» (2 год/тижд.); «Математика» — (4 год/тижд.); «Природознавство» — (2 год/тижд.); «Суспільствознавство» «Я у світі»(1 год/тижд.);. «Здоров’я і фізична культура» — «Основи здоров’я»(1 год/тижд.) та «Фізична культура»(3 год/тижд.);. «Технології» — «Трудове навчання» (1 год/тижд.) та «Інформатика»(3 год/тижд.);. «Мистецтво» — «Образотворче мистецтво» (1 год/тижд.); і «Музичне мистецтво» (1 год/тижд.).
Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання — формування ключових компетентностей учнів.

Система оцінювання знань учнів 4 класу, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідними нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009

Вербальне оцінювання проводиться з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»; з усіх предметів варіативної складової.

Оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою:

з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

Типові навчальні плани початкової школи зорієнтовані на роботу за 5-денним навчальним тижнем, в одну зміну.

Відповідно санітарно-гігієнічним нормам тривалість уроків у 1 класі – 35 хв, у 2 — 4 класах – 40 хвилин. Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково оплачуються.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.
Реалізація варіативної складової навчальних планів:

1,2,3 клас – індивідуальні консультації та групові заняття «(1 год/тижд.);

4 клас – вивчення курсу за вибором «Логіка», за програмою та підручником О. Митника, затвердженою МОН України, лист №1/11-1689 від 28.05.2002 «(1 год/тижд.)

Поділ класів на групи при вивченні української, англійської мови у 1- 4 класах і інформатики у 2-4 класах здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

Очікувані результати навчання визначаються відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 20.08.2018 №1924) для 1 класу та інших нормативних документів ( Наказ МОН України від 05.08.2016 «Про внесення змін до навчальних програм 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів») та Додатком І (наказ МОН 19.08.16 №1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013№ 1222).

Навчальний рік розпочинається 2 вересня 2019 року святом — «День знань»

Навчання організовується за семестровою системою:

 • І семестр – з 2 вересня 2019 по 27 грудня 2019року,
 • ІІ семестр – з 20 січня по 2020 29 травня 2020 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули (орієнтовно) :

 • осінні – з 28 жовтня по 3 листопада 2019 року;
 • зимові – з 30 грудня 2019  по 19 січня 2020 року;
 • весняні – з 30 березня по 05 квітня 2020 року.

Свято «Останній дзвоник» 29 травня 2020.

Навчальні екскурсії організовуються відповідно до інструктивно- методичного листа Міністерства освіти і науки України від №1124 від 02.10.2014 «Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Державна підсумкова атестація випускників 4 класу початкової школи проводиться у травні 2020 року.

 


РЕЖИМ РОБОТИ
Навчально – виховного комплексу №24
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня»
2019/2020 навчальний рік

  1. Навчальні семестри
   • І семестр –  02 вересня  2019 — 29 грудня 2020року;
   • ІІ семестр –  20 січня  2020 —   29 травня 2019 року.
  2. Канікули
   • осінні    – з 28  жовтня  по  03  листопада   2019 року;
   • зимові   – з 30 грудня 2019 по 19 січня 2020 року;
   • весняні  – з 30 березня по 05  квітня 2020 року.
  3. Тижневий режим роботи:      п’ятиденний
  4. Тривалість уроків
   • 1 клас   – 35 хв;
   • 2-4 класи – 40 хв.
  5. Режим роботи навчальної зміни

  для 1 класу:

  • 1 урок – 09.00  —  09.35 перерва  — 15хв;
  • 2 урок – 09.50 — 10.25 перерва — 15хв;
  • 3 урок – 10.40 — 11.15 перерва — 30хв;
  • 4 урок –  11.45 — 12.20.

  для 2-4 класів :

  • 1 урок –  08.00- 08.40  перерва  — 20хв;
  • 2 урок –  09.00 — 09.40 перерва  — 10хв;
  • 3 урок –  09.50 -10.30  перерва  — 10хв;
  • 4 урок – 10.40 — 11.20  перерва  — 20хв.
  • 5 урок – 11.30 — 12.20

  Гранично допустиме навантаження: 1 кл- 20, 2 кл -22, 3 кл-23, 4 кл-23 год.

  1. Режим роботи групи продовженого дня: з 12.00 до 18.00
  клас Година здоров’я Перша Прогулянка Самопідготовка Інд.робота, гуртки Друга прогулянка
  1 12.20-12.50 немає 15.30 17.00-18.00
  2 12.10-12.50 13.30-14.10 14.10-14.55(45хв) 15.10 17.00-18.00
  3 12.10-13.00 13.30-14.10 14.10-15.20(1.10) 15.30 17.00-18.00
  4 12.10-13.00 13.30-14.10 14.10–15.40(1.30) 15.50 17.00-18.00
  1. Графік харчування
  клас Сніданок Обід Вечеря
  1  08.40-09.00 13.00-13.30 16.40-17.00
  2 — 4  08.40-09.00 13.10-13.40 16.40-17.00

  Примітки: в 1 класі обов’язкове проведення: двох фізхвилинок: 1 – на 15хв, 2 —  на 25 хв уроку (по 2-3хв кожна), проведення гімнастики для очей, дихальної гімнастики, денного сну з 13.20 до 15 год.


Орієнтовний режим дня для учнів початкових класiв

7.00 — 7.30 – пробудження, підйом, ранкова гімнастика, водні процедури, ранковий туалет, прибирання ліжка

7.30 – 7.50 — сніданок

7.50 – 8.15 – дорога до школи

8.15 – 12.30 – заняття в школі

12.30 – 13.00 – повернення зі школи

13.00 – 13.30 – обід

13.30 – 14.30 – післяобідній відпочинок

14.30 – 16.00 – перебування на повітрі

16.00 – 17.30 – виконання домашніх завдань (через кожні 30 – 35 хв – перерви на 5-10 хвилин). Під час першої перерви – підвечірок

17.30 – 19.00 – перебування на повітрі. Заняття у спортивних гуртках

19.00 – 20.30 – вечеря, заняття улюбленими справами

20.30 – 21.00 – підготовка до сну

21.00 – 7.00 – сон


 Пам’ятка  для батьків

1. Ніколи не займайтесь „виховною роботою” у поганому настрої.

2. Чітко визначте, що ви хочете від дитини ( і поясніть це їй), а також дізнайтесь, що вона думає з цього приводу.

3. Надайте дитині самостійність, не контролюйте кожен її крок.

4. Не підказуйте готового рішення, а показуйте можливі шляхи до нього і розглядайте з дитиною її правильні і неправильні, доцільні і недоцільні кроки до мети.

5. Не пропустіть моменту, коли досягнуто перші успіхи. Відмітьте їх.

6. Вкажіть дитині на допущену помилку, щоб вона осмислила її.

7. Оцінюйте вчинок, а не особистість. Пам’ятайте: сутність людини і її окремі вчинки – не одне й те саме.

8. Дайте дитині відчути (посміхніться, доторкніться), що співчуваєте їй, вірите в неї, не зважаючи на помилку.

9. Виховання – це наступність дій.

10. Виховання повинно бути твердим, але добрим.


Наказ про зарахування учнів до 1 класу на 2019-2020 навчальний рік

ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ І ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я.

Шкідливі звички - не корисні або  шкідливі дії, які люди повторюють знову і знову, незважаючи на те, що вони створюють загрозу для здоров’я і  можуть мати в собі елементи психічних розладів.

Звичка - це  форма поведінки , яка в певних умовах набуває характеру потреби. Якщо звичка робить негативний вплив на організм людини, на його здоров'я, руйнує його життя - це шкідлива звичка.

Багато шкідливих звичок  набувають характер залежності, тобто людина знає про шкоду звички, але не може від неї позбутися через те, що вона приносить короткочасне задоволення або полегшення. Деякі шкідливі звички зберігаються, тому що людина не підозрює про свою звичкою або не вважає її шкідливою (в усякому разі, для себе). (далее…)

Поради батькам з правового виховання

Традиційно до дня юриста у закладах освіти проводяться декади правового виховання. До вашої уваги пропонуємо декілька порад  з правового виховання дітей та дотримання прав дитини.

Поради батькам з правового виховання
Якими діти народжуються – ні від кого не залежить, але в наших силах зробити їх хорошими через правильне виховання.

Плутарх

(далее…)

Пам’ятка батькам

 • Мудрі батьки не соромляться виказувати любов до своїх дітей, щоденно даючи зрозуміти; „Ми тебе любимо!» І навіть, перебуваючії поза домівкою, дитина завжди має відчувати, що батьки про неї пам’ятають.
 • Кожна дитина — унікальна. В ній неповторним є все, починаючи від кількості волосинок на голові й закінчуючи відбитками пальців. Іншими словами, у кожного з нас є своя «особливинка». І батьківський обов’язок — знайти такі способи виховання, які враховували б неповторні риси, властивості дитини.
 • Виявляйте щире зацікавлення фразами: «Тобі допомогти з домашнім завданням?» «Ти все зрозумів із того, про що розповідали сьогодні на уроці?» Покажіть дитині, що вам дійсно цікаві її шкільні справи.
 • Уникайте поверхневого спілкування: „так», „ні», „не роби цього», „тому що я так сказав»,.. Пояснення і підстави важливі для дітей навіть тоді, коли дорослим здається, що тут нема чого пояснювати.
 • Мудрі батьки контролюють сімейне використання телевізора та Інтернету, бо дбають про те, щоб вони не стали головними вихователями їхніх дітей. (далее…)