місто Умань

Методична робота

Завдання на 2020/2021 н.р.

7r5c7yTQ

Проблема : Модернізація змісту та методів навчально – виховного процесу з метою формування гармонійної  особистості учня та вихованця шляхом підвищення рівня інноваційної та емоційно – ціннісної спрямованості діяльності педагогічного колективу.


 1.  Створення  у  закладі  атмосфери  інноваційної спрямованості навчання , розвитку та  виховання    шляхом поєднання   нових  інформаційних технологій з  національними традиціями українського народу,   як основи   формування гармонійної особистості.
 2. Виховання загальної культури учнів та вихованців шляхом компетентнісного підходу до розвитку базових якостей особистості (мовленнєвої та пізнавальної активності,  самостійності, творчої ініціативності,  тощо), навчання практичних навичок та умінь,   розвитку психічних процесів та фізичного гарту.
 3. Впровадження у роботу нових, активних та інтерактивних технологій, проектної , дослідницької, практичної діяльності, спрямованості навчального процесу на розвиток  цілісного світосприймання,  формування громадянської та  екологічної свідомості.
 4. Використання виховного потенціалу сім’ї для  активізації роботи Школи сприяння здоров’ю, підвищення рівня  моральних та етичних норм поведінки, екологічного виховання, створення комфортних умов перебування дітей у закладі.

ВИМОГИ ДО КУТОЧКА ПРИРОДИ

 • Відбір рослин та тварин для куточка природи здійснювати відповідно до програми розвитку дитини «Українське дошкілля» (чи інших програм, за якими працює дошкільна установа). Всі мешканці куточка природи повинні бути досить різноманітними та цікавими для спостереження, невибагливими, щоб праця по догляду за ними була доступною дітям дошкільного віку.
 • В куточку природи слід поміщати в першу чергу рослин та тварин характерних для кліматичного поясу, в якій розміщена установа. Куточки старших дошкільників поповнюються тваринами і рослинами з інших кліматичних зон. У всіх рослин та тварин, розміщених в куточку природи, повинні бути яскраво виражені ознаки груп чи класу (наприклад, риби чи птахи з типовими для цього класу будовою тіла та повадками). Потрібно також враховувати вікові особливості дітей тієї групи, для якої підбирають живі об’єкти: для молодшої і середньої груп – рослини і тварини, найбільш типові за будовою, в старшій групі, крім цього, повинні бути об’єкти, в яких типові ознаки виражені менш яскраво (наприклад, рослини, що мають не тільки зелений колір листя, риби з округлою формою тіла і видавленими плямами і т.д.).

Читати далі →

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИКІВ В КУТОЧКУ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

 1. Основним напрямом діяльності дітей у куточку живої природи є проведення систематичних спостережень за ростом і розвитком тварин і рослин, проведення різноманітних дослідів згідно з навчально-виховними програмами (плануванням) та організації дослідницької діяльності дошкільнят.
 2. Навчально-виховна та пошуково-дослідницька робота в куточку живої природи здійснюється відповідно плану, що складається на основі програми розвитку дитини «Українське дошкілля» (чи інших програм).
 3. Вихователь відповідає за стан та умови утримання, зберігання рослин і тварин, організацією навчально-виховної роботи з дітьми в куточку природи, відповідає за створення і підтримання умов в куточку природи, які відповідають правилам техніки безпеки та санітарно-гігієнічним вимогам.
 4. Вихователь проводячи такі форми роботи в куточку природи як: заняття, спостереження, дидактичні ігри, доручення, чергування, праця, повинен забезпечити дотримання дітьми правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічного режиму, а також безпечну експлуатацію і зберігання обладнання, інвентаря та об’єктів рослинного і тваринного світу, що утримують в куточку природи.
 5. Під час навчально-виховного та пошукового досліду роботи чи догляду за рослинами і тваринами куточка живої природи слід забезпечувати раціональний режим праці та відпочинку дітей.
 6. Для закріплення знань дітей про сезонні зміни в природі в куточках природи всіх вікових груп, слід вести спеціальні календарі. В молодших та середніх групах прості, де розміщуються нескладні ілюстрації, які відображають те, що в даний період відбувається в природі, малюнки дітей і т.д. В старшій групі дещо складніше. В них діти відмічають значками погоду сьогоднішнього дня, малюнки дітей, що відображають стан природи в даний момент, ілюстрації, які відображають те, що характерно для даної кліматичної зони і т.д.

 ОХОРОНА ПРАЦІ ДІТЕЙ

 1. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку, що діють у дошкільних закладах, з дітьми, які залучаються до проведення дослідницької роботи по догляду за рослинами та тваринами в куточку природи, проводяться відповідні бесіди та заняття.
 2. Інструкція з техніки безпеки розробляється вихователями та методистом і затверджується завідувачем дошкільної установи. Діти можуть бути допущені до роботи в куточок природи лише після проведення вихователем бесіди чи занять, що дали дітям знання з правил техніки безпеки.
 3. Навчально-дослідницьку роботу та догляд за рослинами і тваринами діти здійснюють лише в присутності дорослого.
 4. Вихователь, який здійснює керівництво роботою дітей в куточку природи, несе повну відповідальність за дотриманням трудового законодавства, правил, норм, інструкцій з техніки безпеки та охорони праці.