місто Умань

Установчі документи

 

 

План розбудови школи

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

YesЗ повною версією цих документів можна ознайомитися у закладі освіти

 

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

_______________________________

Про затвердження Статуту

Початкової школи № 2 м. Умань

у новій редакції

 

 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про освіту», статті 13 Закону України          «Про дошкільну освіту», статті 33 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  керуючись Положенням про виконавчий комітет Уманської міської ради, затвердженим рішенням Уманської міської ради від 29 березня 2021 року № 1-11/8 та рішенням Уманської міської ради від 23 грудня 2020 року № 8-5/8 «Про оптимізацію виконавчих органів Уманської міської ради»,

 

виконавчий комітет Уманської міської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Статут Початкової школи № 2 м. Умань у новій редакції (додається).
 2. Директору Початкової школи № 2 м.Умань Данилюк І.С. здійснити заходи з підготовки та подачі документів на реєстрацію Статуту Початкової школи № 2 м.Умань у новій редакції згідно з чинним законодавством України.
 3. Після державної реєстрації Статуту, рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 13 серпня 2020 року № 295 «Про затвердження Статуту Початкової школи № 2 м.Умань» вважати таким, що втратило чинність.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Чепку О.В. та в.о. начальника управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради Миколенко І.О..

 

Міський голова                                                                                                                                                  І.Г.Плетньова

 

Секретар виконавчого комітету                                                                                                                   Н.М.Сиротюк

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Заступник міського голови                                                                                                                             О.В.Чепка

Секретар  виконавчого  комітету                                                                                                                   Н.М.Сиротюк

 

Начальник відділу діловодства,

організаційного забезпечення та контролю                                                                                             Т.В. Лапіна

Начальник фінансового управління                                                                                                           А.В. Петриченко

Начальник  юридичного відділу                                                                                                                  Т.А.Тесля

В.о. начальника управління освіти

та гуманітарної політики                                                                                                                                І.О. Миколенко

 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Г.М.Кучер

В.Д.Коритник

Ю.К.Моложанова-

Маліновська

Т.В.Павлушина

В.О.Третьякова

В.П.Харченко

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО

 

Директор Початкової школи № 2 м. Умань                             І.С.Данилюк

 

 

І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Початкова школа № 2 м. Умань є комунальним закладом загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на рівні початкової освіти (з дошкільним підрозділом, логопедичним пунктом/компенсуючими групами), перейменований згідно з рішенням Уманської міської ради  від 31.07.2020 р. № 5.22-81/7 «Про зміну назви Навчально-виховного  комплексу № 24 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня», є правонаступником Навчально-виховного комплексу № 24 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня».
 2. Повне найменування: Початкова школа № 2 м. Умань.

Скорочене найменування: ПШ № 2.

 1. Місцезнаходження та юридична адреса закладу: 20302, Черкаська область, місто Умань, вул. Мазепи, 3 А.
 2. Засновник Початкової школи № 2 м. Умань — Уманська міська рада (далі — засновник).
 3. Початкова школа № 2 м. Умань є юридичною особою публічного права і діє на підставі Статуту. Має печатку, штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код, реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису) в органах Державного казначейства.
 4. Початкова школа № 2 м. Умань є бюджетною неприбутковою установою.
 5. Початкова школа № 2 м. Умань у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», підзаконними актами з питань дошкільної, початкової та позашкільної освіти, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України (далі — МОН), розпорядженнями Черкаської обласної державної адміністрації, наказами Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Уманської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.
 6. Головною метою Початкової школи № 2 м. Умань є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової та дошкільної освіти, розвиток і формування здорової, життєрадісної, конкурентоспроможної у майбутньому творчої особистості, що передбачає залучення дітей мікрорайону (учнів, вихованців) до оволодіння практичними уміннями та навичками у різних видах мистецтв, організацію змістовного дозвілля. Формування в учнів компетентностей, визначених Законом України «Про освіту» та державними стандартами.
 7. Завданнями Початкової школи № 2 м. Умань є:

1) забезпечення реалізації права громадян на дошкільну і початкову освіту, виховання громадянина України;

2) виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, Батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної та державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, морально-етичного ставлення до себе, оточення, довкілля;

3) забезпечення єдиного процесу освітньої і оздоровчої роботи з наданням можливості вибору форм, методів і змісту освітніх послуг на основі їх різноманітності;

4) формування умінь і навичок, необхідних для навчання у школі, своєчасне виявлення ранньої обдарованості;

5) створення умов для здобуття дошкільної та початкової освіти в обсязі державних стандартів початкової та дошкільної освіти;

6) всебічний розвиток особистості учня, виховання його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

7) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців, учнів, забезпечення розумового розвитку дітей;

8) здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім’єю та громадськістю;

9) забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

10) надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

11) надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини, взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

12) провадження експериментальної та інноваційної діяльності;

13) надання методичної допомоги іншим навчальним закладам з питань упровадження форм і методів художньо-естетичної, оздоровчої роботи;

14) створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;

15) здійснення інших повноважень відповідно до Статуту закладу.

 1. Початкова школа № 2 м. Умань самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
 2. Початкова школа № 2 м. Умань несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1) безпечні умови освітньої діяльності;

2) дотримання державних стандартів освіти;

3) дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої діяльності у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

4) дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 1. У Початковій школі № 2 м. Умань визначена українська мова навчання. Іноземні мови діти вивчають за окремими програмами (з 4-х років за бажанням батьків).
 2. Початкова школа № 2 м. Умань має право:

1) проходити в установленому порядку інституційний аудит;

2) визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства;

3) визначати варіативну частину робочого навчального плану;

4) в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні, авторські та індивідуальні робочі навчальні плани, впроваджувати науково-педагогічні проекти;

5) спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

6) використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

7) отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

8) залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

9) розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, культурних підрозділів і позашкільну діяльність;

10) визначати контингент учнів, вихованців дошкільних груп, груп із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов закладу, встановлювати форму для учнів;

11) організовувати та впроваджувати додаткові освітні платні послуги за   потребами батьків, проводити позашкільну діяльність;

12) об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших освітніх закладів, підприємств, установ і організацій, як в Україні так і за її межами.

 1.  Взаємовідносини Початкової школи № 2 м. Умань з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 2. У Початковій школі № 2 м. Умань не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

                               

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 1. Початкова школа № 2 м. Умань складається з двох підрозділів: шкільного та дошкільного, може мати позашкільний підрозділ.

Освітній процес здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, програм виховання дітей дошкільного віку, парціальних програм, Державного стандарту початкової освіти, авторських програм естетичного виховання.

 1. Початкова школа № 2 м. Умань провадить свою роботу самостійно, відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу, що схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу.

В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи Початкової школі № 2 м. Умань, визначаються перспективи його розвитку.

У вигляді додатків до робочого плану додаються розклад уроків, режим роботи, розклад занять та гуртків за інтересами.

 1. Педагогічні працівники Початкової школи № 2 м. Умань самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, які забезпечують виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
 2. Початкова школа № 2 м. Умань здійснює освітній процес за груповою, індивідуальною, дистанційною, екстернатною, сімейною формами та педагогічного патронату.
 3. Початкова школа № 2 м. Умань здійснює свою діяльність для дітей віком від 2 до 10 (11) років.
 4. У Початковій школі № 2 м. Умань функціонують класи початкової школи, групи продовженого дня, гуртки за інтересами: художньо-естетичного, логіко-математичного, природничого, фізкультурно-оздоровчого, музичного, корекційного, мовленнєвого спрямування та інші. Функціонують групи молодшого та старшого дошкільного віку загального розвитку, компенсуюча група, чергова, короткотривала.
 5. Наповнюваність груп та класів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 6. Прийом, зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців) здійснюється відповідно до чинного законодавства. Першочергово зараховуються всі діти, які проживають на території обслуговування, а також діти, які є:

1) рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;

2) дітьми працівників цього закладу освіти;

3) вихованцями дошкільного підрозділу Початкової школи № 2 м. Умань.

 1. Всі класи початкової школи  працюють в режимі продовженого дня, які створені та фінансуються у порядку, визначеному чинним законодавством.
 2. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів, встановлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Освітній процес розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше – 175 навчальних днів, і закінчується не пізніше – 1 липня наступного року, поділяється на семестри.

Оздоровчий період для дошкільників — з 01 червня до 31 серпня.

 1.   Відволікання учнів від навчальних занять забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
 2. Тривалість уроків становить: у першому класі — 35 хв., у другому — четвертому — 40 хв. Зміна тривалості уроків в початковій школі допускається за погодженням з управлінням освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради відповідно до чинного законодавства України. Тривалість занять у дошкільних групах – 20-25 хв.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. В першому класі можуть проводитись додаткові канікули.

 1. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складаються на кожний семестр, відповідно до вимог чинного законодавства України, погоджується з профспілковим комітетом Початкової школи №2 м. Умань і затверджується директором. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заходи, що спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань і компетентностей.
 2. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 3. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання. У першому і другому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні. У третьому і четвертому класах – 12 бальна система.

У документі про освіту (свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри та навчальний рік.

 1. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома здобувачів освіти та батьків вчителем.
 2. Учні, які мають позитивні річні підсумкові оцінки, переводяться до наступного класу. Учні, які не засвоїли хоча б один з предметів в обсязі державних стандартів освіти, вважаються невстигаючими. Невстигаючі учні за згодою батьків, наказом директора, можуть бути залишені для повторного навчання у тому самому класі або за певних умов переведені до наступного класу.
 3. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються  форми морального заохочення. Можливе матеріальне заохочення за кошти спонсорів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
 4. 19. Медичне обслуговування та організація харчування дітей дошкільного віку та учнів здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

 

                               

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 1. Учасниками освітнього процесу в Початковій школі № 2 м. Умань є:

1) учні і вихованці;

2) педагогічні працівники;

3) інші працівники закладу;

4) батьки дітей/або особи, які їх замінюють;

5) асистенти дітей з особливими освітніми потребами.

 1. Права і обов’язки учнів, дітей дошкільного віку, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України.
 2. Учні  мають право:

1) на вибір форми навчання, курсів позашкільних та позакласних занять;

2) на користування науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

3) на доступ до інформації з усіх галузей знань;

4) брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

5) брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами, тощо;

6) на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права, або принижують їх честь, гідність;

7) на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

8) на забезпечення допоміжними засобами для навчання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо вони є учнями з особливими освітніми потребами;

9) на безоплатне медичне обслуговування, здоровий спосіб життя;

10) на справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання.

 1. Учні зобов’язані:

1) виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

3) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

4) повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

5) виконувати вимоги педагогічних та інших працівників відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

6) дбайливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

7) брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

 1. Діти дошкільного віку мають право:

1) на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

2) на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

3) на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дітей, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності;

4) на здоровий спосіб життя, безоплатне медичне обслуговування.

 1. У Початковій школі № 2 м. Умань права та обов’язки педагогічних працівників визначаються Законами України та іншими чинними нормативно-правовими актами України.
 2. На посаду педагогічного працівника приймається особа, яка вільно володіє українською мовою, має відповідну вищу педагогічну освіту, з високими моральними якостями, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
 3. Трудові відносини регулюються чинним законодавством України   «Про працю»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
 4. Педагогічних та інших працівників закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.
 5. Педагогічні працівники мають права, визначені Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Колективним договором,   трудовим договором та/або установчими документами закладу.

Педагогічні працівники мають право на:

1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

2) педагогічну ініціативу;

3) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

4) користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

5) підвищення кваліфікації, перепідготовку;

6) вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

7) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

8) відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

9) справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

10) захист професійної честі та гідності;

11) індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

12) безпечні і нешкідливі умови праці;

13) участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

14) участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

15) захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

16) соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

 1. Педагогічні працівники зобов’язані:

1) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

2) виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

3) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

4) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

5) дотримуватися педагогічної етики;

6) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

7) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

8) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

9) виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

10) формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

11) захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

12) дотримуватись установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

13) повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

14) виконувати накази і розпорядження директора Початкової школи № 2 м. Умань.

 1. У Початковій школі № 2 м. Умань періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України.
 2. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 3. Батьки учнів мають права та обов’язки у сфері загальної середньої освіти передбачені Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими Законами України.
 4. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

1) захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

2) звертатися до адміністрації школи, управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради з питань освіти;

3) брати участь у громадському самоврядуванні, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Початкової школи № 2 м. Умань;

4) завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

5) брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

6) отримувати інформацію про діяльність установи, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

7) подавати директору Початкової школи № 2 м. Умань заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

8) вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

9) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Початкової школи № 2 м. Умань;

10) бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти;

11) обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

12) приймати рішення про участь дитини в спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу.

 1. Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної і початкової освіти і зобов’язані:

1) виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

2) сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

3) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

4) дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

5) формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

6) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

7) формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватись    Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

8) виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

9) дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

10) сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

11) виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти;

12) своєчасно вносити плату за харчування  дитини та додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства;

13) дотримуватись інших обов’язків, передбачених в Батьківській угоді, що не суперечать чинному законодавству України.

 1. У разі невиконання батьками та особами, які їх заміняють, обов’язків, передбачених законодавством, Початкова школа № 2 м.Умань може порушувати у встановленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

 1. IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

 1. Початкову школу № 2 м. Умань очолює директор.
 2. Директор має право:

1) діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

2) підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

3) приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

4) призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

5) визначати режим роботи закладу;

6) ініціювати перед засновником або управлінням освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

7) видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

8) укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

9) звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

10) приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

 1. Директор зобов’язаний:

1) виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

2) планувати та організовувати діяльність Початкової школи № 2 м. Умань;

3) розробляти проект кошторису та подавати його в управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради на затвердження;

4) надавати щороку  управлінню освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

5) організовувати фінансово-господарську діяльність в межах затвердженого кошторису;

6) забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу;

7) затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;

8) затверджувати посадові інструкції працівників закладу;

9) організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

10) затверджувати освітню (освітні) програму (програми) відповідно до законодавства України;

11) створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

12) затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, забезпечити її створення та функціонування;

13) забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

14) контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

15) забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

16) створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

17) сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

18) створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Початкової школи № 2 м. Умань;

19) сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі;

20) формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя вихованців, учнів та працівників закладу;

21) створювати в закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

22) організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню вихованців, учнів відповідно до законодавства;

23) забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

24) здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів/вихованців, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

25) організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

26) звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу;

27) виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, колективним договором, строковим трудовим договором та цим Статутом.

 1. Директор має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором.
 2. Керівник закладу є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління закладом.
 3. Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш як чотири рази на рік.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Початкової школи № 2      м. Умань .

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 1. Педагогічна рада:

1) схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

2) схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

3) схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

4) приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

5) приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

6) розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7) приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

8) приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

9) може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

10) розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

 1. Вищим колегіальним органом закладу є загальні збори членів колективу та батьків. Кількість учасників загальних зборів від працівників  — 50 відсотків, батьків — 50 відсотків.

Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не рідше 1 разу на рік.

 1. Загальні збори трудового колективу:
 • обирають раду Початкової школи № 2 м. Умань, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради;

3) розглядають питання освітньої, методичної і фінансово — господарської діяльності закладу, розглядають та схвалюють проект Колективного договору;

4) затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

5) обирають комісію з трудових спорів;

6) рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

 1.   У Початковій школі № 2 м. Умань може діяти рада початкової школи, в якій обираються пропорційно представник від педагогічного колективу батьків або осіб, які їх замінюють. Рішення ради приймається простою більшістю голосів на засіданні її членів.

Очолює раду голова, який обирається із складу ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

 1. Рада Початкової школи № 2 м. Умань:
 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної та загальної початкової освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, доповнення і використання бюджету закладу;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;

6) разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

7) заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

8) бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

9) виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

10) виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

11) вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

12) сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в позакласній та позашкільній роботі, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми;

13) розглядає питання родинного виховання;

14) сприяє педагогічній освіті батьків;

15) організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

16) сприяє залученню додаткових джерел фінансування закладу;

17) сприяє організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

18) організовує дозвілля, оздоровлення дітей та працівників закладу;

19) стимулює творчу працю педагогічних працівників;

20) всебічно зміцнює зв’язки між родинами дітей та закладом;

21) сприяє соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу, виконанню перспективних завдань розвитку закладу.

 1. У Початковій школі № 2 м. Умань діють батьківські активи, як добровільні органи громадського самоврядування, створені на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі. Легалізація та діяльність батьківських активів закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 1. V. МАТЕРІАЛЬНО — ТЕХНІЧНА БАЗА

 

 1. Матеріально-технічна база Початкової школи № 2 м. Умань включає будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у бухгалтерському балансі закладу.
 2. Майно належить закладу на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту, укладених ним угод та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.
 3. Початкова школа № 2 м. Умань, відповідно до чинного законодавства, користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм її охорони.
 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого    проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 5. Для забезпечення освітнього процесу із дотриманням діючих нормативів база закладу, крім класних приміщень, включає кімнату для уроків праці, навчальні кабінети, а також спортивний та актовий зали, медичний кабінет, кімнату психологічного розвантаження, музей українського побуту, художню студію, їдальню, бібліотеку, методичний кабінет, дослідницьку лабораторію, читацький центр, stem — кімнату.

 

 1. VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 1. Початкова школа № 2 м. Умань провадить фінансово-господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі його кошторису, що затверджується управлінням освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради з урахуванням пропозицій закладу.

 1. Джерелами фінансування  є:

1) кошти державного, обласного та міського бюджетів;

2) доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

3) благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;

4) гранти;

5) інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

 1. Початкова школа № 2 м. Умань може надавати платні освітні та інші послуги, відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Директор визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.
 2.   Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу.
 3. Бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради.
 4. Звітність  встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

                         VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

 1. Директор, відповідно до чинного законодавства, має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.
 2. За наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

 

 1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законами України«Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».
 2.   Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради координує роботу щодо дотримання державних вимог змісту, рівня й обсягу дошкільної та початкової освіти.
 3. 3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється засновником.
 4. Внутрішній контроль у закладі проводять відповідно до річного плану роботи.

    

 1. IX. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

 

 1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

 1. X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

 1. Реорганізація або ліквідація здійснюється за рішенням Уманської міської ради відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                           Н.М.Сиротюк