місто Умань

Спортивно-оздоровчий клуб «Факел»

1

Положення

спортивного клубу “Факел” школи І-го ступеня НВК №24 м. Умані.

Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт».

1.Загальні положення

        1.1 Створення клубної роботи з дітьми направлене на сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнівської молоді, пропаганді здорового способу життя серед учнів та батьків, запобігання шкідливим звичкам .

1.2 Клуб організовано на рівні навчального закладу , рівень діяльності регламентується нормативно-правовими актами та даним ПОЛОЖЕННЯМ являється громадським фізкультурно-оздоровчим і спортивним формуванням, побудованим на спільній меті та інтересах членів клубу.

1.3 Діяльність клуба будується на основі самоуправління, добровільності членства та участі у його справах.

1.4 Клуб має свою назву «ФАКЕЛ», емблему, іншу атрибутику.

 1. Мета і завдання діяльності клубу

 2.1 Метою діяльності є створення сприятливих умов для занять різноманітними формами диференційованого навчання та розвитку, яке передбачає поглиблене вивчення окремих чи циклу предметів які відповідають реальним можливостям дівчаток 5-10 річного віку, прикладної спрямованості навчання за рахунок інтеграції знань, методів та професійної специфіки.

2.2 Забезпечення повноцінного розвитку, опанування певним об’ємом змісту та завдань, з метою подальшого удосконалення набутих навичок на більш високому рівні досягнень.

2.3 Головними завданнями клубу є:

— Поглиблення і розширення можливостей дошкільної та початкової освіти в плані профільності , індивідуалізації та диференціації навчання;

— організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на рівні НВК;

— сприяння здійснення заходів щодо створення та зміцнення матеріально-спортивної бази , використання природних умов;

— забезпечення виконання комплексних та цільових приграм з питань фізкультурно-розважальної та реабілітаційно-спортивної роботи у навчально-виховній сфері;

— формування у молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;

— впровадження заходів фізичної культури і спорту у навчання, відпочинок, дозвілля учнів батьків та педпрацівників НВК;

2.4 Основні напрямки діяльності клубу :2

— фізкультурно-оздоровча рекреаційна робота спрямована на зміцнення здоров’я та впровадження здорового способу життя;

— фізкультурно — спортивна робота з метою розвитку дитячо-юнацьких видів спорту (легка атлетика, футбол, настільний теніс, спортивні шашки, аеробіка, спортивні ігри).

 1. Структура та органи управління фізкультурн6о-оздоровчого клубу

3.1 Клуб створено рішенням педагогічної ради НВК та зареєстрований в установленому порядку.

3.2 Організаційною основою діяльності клубу є осередок(клас чи група продовженого дня), головою клубу вибирається один з представників батьківської громади, вчитель , або вихователь ГПД.

3.3 Осередок клубу організовується за умови подання заяв чи списків з підписами учнів та членів педагогічного колективу, які бажають займатися фізкультурою та спортом.

Конференція (збори) членів осередків обирають Правління клубу та ревізійну комісію.

Члени правління клубу обирають голову та заступника і розподіляють між собою обов’язки.

3.4 Загальні збори (конференція):

— заслуховують та обговорюють звіти правління клубу,приймають постанови та звіти.

— заслуховують та обговорюють звіти правління клубу, приймають постанови до звіту;

— заслуховують повідомлення ревізійної комісії при використання коштів за призначенням;

— розглядаються напрями роботи Правління, календарний план спортивних заходів , кошторис витрат.

 1. Права клубу

4.1 Представляти та захищати інтереси членів клубу

4.2 Здійснювати роботу з фізкультурно-спортивними організаціями на договірних умовах.

4.3 Розробляти. затверджувати положення і здійснювати плани фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів не передбачених програмними та директивними документами.

4.4. Брати участь в заходах з рекламою засновників та спонсорів.

4.5 Проводити фізкультурно-спортивні заходи . використовуючи кошти, які виділяються навчальним закладом, а також власні, що накопичились від членських та спонсорських внесків.

4.6 Представляти членів клубу до присвоєння почесних звань, нагород, приймати рішення з цих питань.

4.7 Організовувати і проводити огляди фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, заохочувати кращий досвід.

 1. Члени спортивного клубу, їх права та обов’язки

5.1 Членство в Клубі є індивідуально-колективним.3

5.2 Член клубу може бути в декількох клубах чи інших спортивних закладах чи організаціях.

5.3 Прийом до членів клубу на загальних підставах.

5.4 Питання виходу чи вилучення з клубу вирішується на правлінні осередку.

5.5 Особи, які вступають до клубу повинні знати положення про його заснування та виконувати його.

5.6 Члени клубу регулярно проходять медичний огляд, слідкують за станом свого здоров’я , ведуть здоровий спосіб життя.

 1. Фінансова діяльність.

6.1 Фінансування здійснюється за рахунок членських та спонсорських внесків, коштів з бюджету засновника, власних доходів від діяльності , яка не забороняється законодавством України.

6.2 Кошти накопичуються на розрахункових рахунках закладу .

6.3 Право на використання коштів належить тільки клубу на підставі діючого законодавства України.

 Ранкова гімнастика в початковій школі

Організація і проведення фізкультурно — оздоровчих заходів є однією з умов створення оптимального рухового режиму учнів протягом навчального дня. У практичній діяльності ми запровадили , одну із форм оздоровчої роботи, гімнастику до початку навчальних занять.

Ранкова гімнастика триває 4 – 5 хвилин, проводиться учнями до початку уроку. Контроль , за виконанням гімнастики, здійснює вчитель фізичної культури та класоводи.

 Зміну комплексів регулює вчитель фізичної культури, комплекси змінюються раз у тиждень.

З метою зацікавленості учнів і для кращого виконання вправ, комплекси проводяться під спокійну музику із словесним супроводом. Ранкова гімнастика включає в себе і дихальні вправи, адже дуже важливо навчити правильно дихати учнів. Адже відомо , що ми дихаємо поверхнево не задіюючи всі захисні сили організму.

Правильне дихання важливе особливо взимку для профілактики дихальних шляхів.

Спортивно – корекційний гурток

« У світі спорту»

  Пояснювальна записка

4Програма гуртка « У світі спорту» створена на основі чинних програм із фізичної культури.

Програму побудовано з урахуванням вікових особливостей дітей, їхніх фізичних здібностей, засвоєння техніки рухових дій. Великого значення набуває збагачення рухового досвіду дітей та вдосконалення їхніх психомоторних здібностей, що полегшує процес опанування складних вправ у майбутньому. Система умовних зв’язків, сформованих в цьому віці, відрізняється міцністю , і це є підставою для формування у дітей потягу до самостійних занять.

Фізичні вправи є ефективним засобом формування навичок правильної поведінки, взаємин, патріотичних почуттів, якщо у процесі їх виконання залучати до активної діяльності дітей як помічників, готувати їх як суб’єктів процесу фізичного виховання, виховувати в них почуття відповідальності за власний фізичний стан.

Робота гуртка спрямована на формування правильної постави та профілактики плоскостопості,  на формування уявлення про фізичні вправи, спортивні ігри;   застосування природних здібностей дитини; на цілеспрямоване формування і закріплення мотивації піклування про власне здоров’я ; вироблення навичок організації режиму повсякденної фізичної активності.

Основним видом діяльності гуртка є гра, яка всебічно впливає на фізичний розвиток та оздоровлення дитини. У процесі гри  рухова активність дітей активізує весь організм, посилює процеси обміну, підвищує життєвий тонус.

 Головними завданнями програми є :  

 1. Формування мотиваційних установок дітей на фізичне і духовне самовдосконалення;
 2. Зміцнення фізичного здоров’я дітей,формування правильної осанки, сприяння розвитку організму, виховання спритності та швидкості;
 3. Збагачення рухового досвіду дітей та вдосконалення їхніх психомоторних здібностей;
 4. Оздоровче значення різних видів спорту;
 5. Привчити дітей дотримуватись правил особистої гігієни.

Основна мета:

Зміцнення здоров’я дітей, формування правильної постави,  підвищення рівня життєдіяльності, підвищення опірності організму дії несприятливих факторів довкілля. Забезпечення оптимального рухового режиму. Повідомлення знань у галузі фізичної культури і навчання прикладному їхньому використанню з удосконалення свого організму.

Корекційний гурток

«Ясні оченята»

Загальна характеристика гуртка «Ясні очки»

Всім відомо , що в початкових класах збільшується навантаження на очі і, як правило, в більшості дітей гострота зору зникає. У зв’язку з цим з цього року ми впровадили в роботу гурток « Ясні оченята», який діє на великій перерві між уроками, щоб дати змогу відпочити дитячим оченятам.

5Проконсультувавшись з лікарями і вивчивши роботу Бейтса ми розробили свою програму допомоги дитячим очам.

Одна з причин порушення зору – розумове напруження і постачання крові та нервової енергії до ока.

Якщо зняти розумове напруження за допомогою релаксації, то й очні м’язи та нерви не будуть напружені. А головною причиною механічного порушення постачання кров’ю та нервовими імпульсами полягає у м’язах шиї. Якщо ці м’язи скорочені або напружені, то вони діють на шийні хребці, утруднюючи нормальну дію нервів , які « обслуговують» очі. До того ж уражуються вазомоторні нерви, які контролюють розміри невеликих артерій, як наслідок обмежується приплив крові до голови. Масаж та вправи для спини та шиї у багатьох випадках поліпшують зір.

Робота гуртка базується на навчанні дітей розслаблювати очні м’язи та м’язи шиї. Перший закон доброго бачення – це рух. Коли око рухається, значить воно бачить. Нормальне око часто кліпає. На основі цього ми почали використовувати дитячі тренажери для очей доцента наук Ковальова Валерія Анатолійовича – це такі , як « Доріжка», « Ракетка»,« Відеоазіму т» та звичайні таблиці офтальмологів.

Свою роботу ми почали з старшої групи , адже важливо не лікувати хворобу , а попередити . Дитина ,ідучи до школи ,повинна вміти контролювати навантаження на очі і вміти зняти напругу.

Як було вже сказано в школярів гурток діє на великій перерві, але за короткий час ми навчили дітей знімати напругу, не тільки на гуртку, а й коли це потрібно. Найперший спосіб – це покліпати очима, виконати « Пальмінг» , зняти напругу з шийних м’язів . Нерідко не задумуючись, ми коли втомимось , робимо кругові рухи головою. Таким чином нам сам організм підказує дії.

З тренажерами працюють всі діти , але кількість раз для всіх різна. Для 1 класу – 21 раз і з кожним класом добавляємо по 2 рази. В старших класах – 41 раз, а для дорослого -1хвилина.

Слід пам’ятати , що надмірне використання тринажерів, довга тривалість заняття призведе до того, що очі відпочивши знову втомляться і від цього не буде ніякої користі. Тому слід детально обдумати заняття , чітко знати , що за чим використовувати, не використовувати всі таблиці відразу. Тривалість заняття не більше 10 – 12 хвилин, кількість дітей – 6 -7 , щоб мати змогу контролювати кожну дитину. Не вводити кожного разу нові вправи та елементи, адже дитині краще працювати з знайомим предметом тоді і очі будуть відпочивати , а не вивчати. А щоб було дітям цікаво придумайте під вправи різні цікаві розповіді, особливо для молодших   найкраще розповісти казку, а щоб увага не зникала, то кожного разу різну, або увімкнути спокійну музику. З старшими школярами я, навіть, можу розмовляти, вони щось розповідають, адже обстановка має бути невимушена, спокійна тоді і досягається найкращий результат. Діти повинні з задоволенням іти на заняття , тоді воно буде корисне і принесе задоволення вам і вашим дітям.

Наші очі – це два віконечка у навколишній світ. І від того , як вони будуть працювати, залежить бачення дійсності. Навчіть своїх учнів любити природу, людей , себе, до всього ставитись добре. Милуватись природою, небом, птахами, квітами, комахами , радіти сонечку і ви побачите, яке психологічне , духовне, а значить і фізичне здоров’я з’явиться у вас і ваших дітей .

Пояснювальна записка:

Програму гуртка « Ясні оченята» побудовано на потребі зміцнення фізичного здоров’я дітей, корекції зору, зняття напруги очей після уроків.

Одна з причин порушення зору – розумове напруження. Якщо зняти розумове напруження за допомогою релаксації, то й очні м’язи та нерви не будуть напружені. Якщо постачання крові та нервової енергії до ока порушено, то нормальний зір не можливий.

Головна причина механічного порушення постачання кров’ю та нервовими імпульсами полягає у м’язах шиї. Якщо ці м’язи скорочені або напружені, то вони діють на шийні хребці, утруднюючи  нормальну дію нервів, які «обслуговують очі».  Масаж та вправи для спини та шиї у багатьох випадках поліпшують зір.

Пальці тісно пов’язані із внутрішніми органами, особливо з головним мозком, тому їхній розвиток та зміцнення добре впливають на загальний стан організму. Постійні заняття та вправи для кистей сприяють зміцненню здоров’я. Удосконалення рухової моторики сприяє активізації моторних мовних зон головного мозку, розвитку мовної функції.

 Дихальна гімнастика – це спеціальні вправи для розвитку дихальної мускулатури.

Фізичні вправи дають змогу ефективно вирішувати оздоровчі та корекційні завдання. Дитина постійно прагне до діяльності, але стомлюється не від діяльності , а від її одноманітності. Правильно дібрані фізичні вправи, які є неспецифічними подразниками, мають сильнішу або сприятливішу дію на стомлений організм, допомагають підвищити тонус координації між руховою (моторною) та вегетативною функціями організму.

Головними завданнями програми є :

 1. Зберігання загального здоров’я.
 2. Значення зміни діяльності для зміцнення здоров’я.
 3. Вільно та правильно виконувати вправи для дихання.
 4. Зняття фізичного та емоційного напруження.
 5. Методично правильно виконувати вправи для очей.
 6. Вміти знімати напругу з очей.
 7. Вміти виконувати вправи для розслаблення м’язів шиї.
 8. Загальні поняття про точковий масаж.
 9. Чітко виконувати вправи для розвитку дрібної моторики рук.

Основна мета програми: зберігання загального здоров’я, корекція зору. Зняття напруження з м’язів навколо очей, розслаблення м’язів шиї.

Головними завданнями програми є :

 1. Зберігання загального здоров’я.
 2. Значення зміни діяльності для зміцнення здоров’я.
 3. Вільно та правильно виконувати вправи для дихання.
 4. Зняття фізичного та емоційного напруження.
 5. Методично правильно виконувати вправи для очей.
 6. Вміти знімати напругу з очей.
 7. Вміти виконувати вправи для розслаблення м’язів шиї.
 8. Загальні поняття про точковий масаж.
 9. Чітко виконувати вправи для розвитку дрібної моторики рук.

Психологічне здоров’я – запорука фізичного здоров’я

 Завданням нашого закладу є виховання психічно та фізично здорового покоління тобто гармонійної особистості. Якщо не має здоров’я , то все інше незначне. Із здоров’я починається життя. Необхідно з першого дня в школі прищеплювати ідею здорового  способу життя, бережливого відношення до себе. Прискорений темп життя, соціальні зміни з кожним роком збільшують вимоги до маленької людини і не кожен малюк здатен ці вимоги виконати. У зв’язку з цим виникла необхідність в психологічному супроводі навчально – виховного процесу.

Виховання психологічно грамотних людей, які вміють вивчати самих себе, розвивати свою особистість в нашому закладі починається в дошкільному віці. Вивчаючи себе , свій внутрішній світ , дитина одночасно стає суб’єктом пізнання, що створює унікальну ситуацію навчання. Особливе значення приділяється питанню готовності дитини до навчання в школі та проблемі адаптації до школи та дошкільного закладу.

Педагогічний колектив  у співпраці з батьками висвітлюють картину про стан здоров’я в широкому розумінні цього слова, вимагаючи не тільки фізичне, а і психічне здоров’я, а також соціальне благополуччя і соціальну адаптованість дитини. Будуємо навчальний процес з урахуванням стану здоров’я дітей, особливостей його вищої нервової діяльності, індивідуальних особливостей, працездатності, готовності до навчання. В початковій школі учні отримують необхідні знання та навички навчальної діяльності, оволодівають елементами теоретичного мислення, культурної поведінки, основами особистої гігієни та здорового способу життя.

Щоб дитина почувалася впевненою в собі, змогла подолати перешкоди, їй необхідне позитивне уявлення про самого себе.

В нас систематично ведеться робота по напрямам:

 • Психодіагностичному – діагностика психічних процесів, адаптація до навчання в школі, тривожності, самооцінки, страхів, характеру, діагностика вольової готовності, мислення, уваги, пам’яті, уяви, працездатності, агресії, гіперактивності, між особистих стосунків в колективі і т. д. ;
 • Корекційна – відновлювальному та розвиваючому – заняття спілкування, із ціллю профілактики та корекції тривожності, самооцінки, агресії, статусу в колективі;
 • Просвітницькому – робота з батьками та педагогічним колективом, учнями;
 • Консультативному.

Використовуються різні методи роботи: казки, спеціальні ігри, вправи, завдання, етюди, музична терапія , танцювальна терапія, релаксація і т. д. спрямовані на розвиток і корекцію різних сфер психіки дитини( пізнавальної, емоційної, типологічної) – це сприяє гармонійному розвитку особистості учня.

Розвиваються такі якості, як впевненість в собі за рахунок реалізації своїх здібностей; переважає у дітей позитивний настрій, почуття успіху; діти вчаться позитивно ставитись до себе та інших; вчаться свідомо контролювати та регулювати власну поведінку; вчаться суб’єктивно ставитись до зовнішніх трудностей, впливів. За чотири навчальних роки тривожність у дітей зменшується, швидше проходить адаптація до навчання в школі( 1 клас) , дітей з низькою самооцінкою значно менше, майже одиниці дітей з несформованою шкільною мотивацією ( діти, що прийшли до нас з інших навчальних закладів).

Діти відчувають себе тут успішними у своїх справах , їм завжди раді, їм цікаво, вони в безпеці, їх розуміють, нададуть допомогу та підтримку, їх поважають та люблять. Гадаю що наш заклад та програма готує психічно та фізично здорове покоління.

Януш Корчак:  10 заповідей батькам та вчителям

 1. Не чекайте, що ваша дитина буде такою, як ви, або такою, як ви хочете. Допоможіть їй стати на вами , а собою.
 2. Не вимагайте від дитини платити за все, що ви для неї зробили. Ви дали їй життя, як вона може віддячити вам? Вона дасть життя іншому, той – третьому, і це необоротній закон вдячності.
 3. Не зганяйте на дитині свої образи, щоб у старості не їсти гіркий хліб. Бо що посієте , те і зійде.
 4. Не стався до її проблем звисока. Життя дане кожному під силу, і, будь упевнений, їй воно важке не менше, ніж тобі, а може, і більше, оскільки в неї не має досвіду.
 5. Не принижуй!
 6. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини – це зустрічі з дітьми. Звертай більше уваги на них : ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо в дитині.
 7. Не муч себе, якщо не можете зробити щось для своєї дитини. Мучся, якщо можеш, а не робиш. Пам’ятай: для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все.
 8. Дитина – це не тиран, що заволодіває всім твоїм життям, не тільки плід плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, що життя дало тобі на зберігання й розвиток у ній творчого вогню. Це розкріпачена любов матері й батька, у яких буде рости не «наше», «своя» дитина, а душа, дана на зберігання.
 9. Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій те, що не хотів би, щоб робили твоїй.
 10. Люби свою дитину будь – якою – не талановитою, невдачливою, дорослою, спілкуючись із нею, радій, бо дитина – це свято, яке поки що з тобою.