місто Умань

Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога

poozrenieСьогодні все частіше використовують у педагогічній практиці. Правильно сформоване портфоліо допомагає педагогам вигідно представити свій педагогічний досвід, неординарно розповісти про нього, налаштуватися на професійне зростання.

Портфоліо педагога – це добірка методичних матеріалів, документів та інших свідчень досягнень і прогресу у професійній діяльності.

Головне призначення портфоліо – продемонструвати найбільш значимі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетентності. Презентація портфоліо кожним педагогом є мотиваційною основою його особистісного вдосконалення і фахового зростання.

 Розділи портфоліо

 1. Кожен розділ портфоліо має містити складену педагогом аналітичну записку, у якій викладено досвід його роботи у цьому напрямі.

 У розділі «Офіційні документи» розміщують інформацію про усі наявні у педагога документи, що підтверджують його індивідуальні досягнення, зокрема:

— урядові нагороди;
— грамоти;
— подяки;
— дипломи лауреата й учасника конкурсів;
-сертифікати.

 У розділі «Відомості про підвищення кваліфікації та професійну підготовку» розміщують інформацію:
— про проходження педагогом курсів підвищення кваліфікації за останні 5 років
– тема курсів;
— повне найменування організації, що проводила курси;
— місце проведення;
— номер і дата видачі посвідчення, сертифіката;
— про професійну перепідготовку або одержання педагогом додаткової освіти;
— про наявність у педагога почесних звань і ступенів зокрема копії документів, що підтверджують їх.

 У розділі «Робота педагога з узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду» розміщують інформацію:
— про наявність власних методичних розробок, публікацій із проблем розвитку, виховання та навчання дітей (тема, назва і номер періодичного видання);
— про участь у майстер-класах, круглих столах, конференціях, стажуваннях (із зазначенням теми та стислим змістом);
— про розроблення і реалізацію авторських програм та проектів;
— про участь в інноваційній діяльності (із зазначенням форми участі, змісту й результативності роботи).

 У розділі «Участь у професійних конкурсах» розміщують інформацію про участь педагога у районних, міських і професійних конкурсах із зазначенням:
— назви конкурсу;
— строків проведення;
— результату участі.

 У розділі «Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі» наводять:
-назву технології, яку використовують;
-обґрунтування застосування;
-наявний або прогнозований результат.

 У розділі «Демонстрація позитивної динаміки досягнень дітей» вказують результати освітнього процесу за певний період:
-порівняльний аналіз результатів діагностики рівня сформованості компетентності дітей у різних сферах життєдіяльності;
— аналіз результативності роботи з батьками.

У розділі «Відгуки про педагогічну діяльність педагога та її результати» розміщують:
— характеристики адміністрації;
— відгуки колег та батьків (законних представників) вихованців про роботу педагога;
— методичні бюлетені за підсумками проведених педагогом відкритих заходів;
— рецензії на статті педагога;
-самоаналіз власної педагогічної діяльності.

 Оформлення портфоліо

 1. Портфоліо оформлюють у папці-накопичуачі з файлами
 2. Усі матеріали, включені у портфоліо, датують.
 3. Зміст портфоліо має містити повний перелік матеріалів, згрупованих за розділами.
 4. Основні вимоги до формування й оформлення портфоліо:
  — структуризація матеріалів портфоліо;
  — логічність викладу;
  — лаконічність усіх письмових пояснень;
  — актуальність та естетичність оформлення;
  — цілісність, завершеність матеріалів;
  — наявність даних систематичного і регулярного само моніторингу;
  -наочність представленої інформації.
 5. Титульний аркуш має містити такі відомості:
  — заголовок – «Портфоліо (ПІБ педагога у родовому відмінку, посада)»;
  — дата народження педагога;
  — фотографія довільних розмірів;
  — відомості про освіту (яку освітню установу закінчив і коли, отримані спеціальність і кваліфікація за дипломом);
  — загальний трудовий і педагогічний стаж;
  — стаж роботи та цій посаді, у цьому навчальному закладі;
  — кваліфікаційна категорія педагога із зазначенням терміну наступної атестації, періоду, за який представлені документи і матеріали;
  — місто;
  — рік.