місто Умань

Планування та облік роботи по ознайомленню дошкільників з природою.

Основні вимоги до планування полягають у науковості, правильності, визначення перспективи, черговості виконання завдань, орієнтації на найновіші досягнення науки, передовий досвід, гнучкість, здатність чітко і швидко реагувати на зміни. Ці загальні вимоги до планування можуть вважатися як вихідні і під час планування пед процесу, якому план надає цілеспрямованості. Планування роботи повинно забезпечувати всебічний розвиток дітей, воно має здійснюватися на науковій пед. основі з урахуванням основних дидактичних принципів, бути тісно пов’язаним з місцевими умовами. Принципи під час планування системи занять:

1) Врахування основних етапів засвоєння знань ( початкове сприймання, розширення і узагальнення знань і вмінь). Головне що неодмінно повинно знайти відображення у плані – це потреба неодноразового повернення до засвоєння певного матеріалу з урахуванням ускладнення змісту.

2) На заняттях по ознайомленню дітей з природою при їх плануванні потрібно за змогою передбачити використання методів що забезпечують безпосередній контакт дошкільників з реальними об’єктами природи.

3) Планування занять з розділу «дитина в природному довкіллі» необхідно інтегрувати з іншими розділами.

Під час планування повсякденної роботи слід виходити з таких положень:

1) зміст повсякденної роботи з дітьми повинен відображати сезонні зміни, що відбуваються в природі.

2) планування повсякденної роботи має здійснюватись у найтіснішому зв’язку з заняттями, передбачити що в процесі повсякденних спостережень праці, ігор формується значний фонд конкретних знань, умінь, навичок, без яких неможливий процес узагальнення.

3) під час планування повсякденної роботи по ознайомленню з природою слід передбачити що ознайомлення з тим чи іншим об’єктом природи повинно включати кілька фаз в його розвитку, а тому його потрібно вести протягом певного часу, часом тривалого часу.

Основна мета планування– послідовне виконання програми д/с по ознайомленню з природою, в якій закладено той обсяг знань, умінь, навичок, рівня вихованості, що забезпечуватиме всебічний розвиток дітей у процесі ознайомлення з природою. План може складатися на день, тиждень, 2 тижня, місяць. Основою для планування є нормативно-правові документи про функції д/з, про державні програми виховання дошкільників і відповідно нормативно-методичні матеріали. У даний час немає єдиної форми ведення плану. Багатоваріантність форм ведення зумовлюється рівнем досвідченості вихователів, традиціями, що склалися в колективі. Компактна форма плану: перспективний, у вигляді сітки, де коротко вказується тематика спостережень, види праці, тощо, та щоденник-більш детальний.

 Принципи планування: 

1) забезпечення формування моральності особистості дитини;

2) науковості;

3) врахування індивідуально- вікових особливостей дітей;

4) цілеспрямованості;

5) доступності;

6) енциклопедичності;

7) гуманізму;

8) народності;

9) демократизму;

10) краєзнавчий принцип.