"Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня"

Народний танець-дієвий засіб виховання патріотизму та моральності школярів.

    Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») визначає пріоритетність патріотичного виховання школярів на засадах провідних принципів демократизації та гуманізації, національної спрямованості навчання і виховання. У цьому контексті особливого значення набуває вирішення проблеми патріотичного виховання молодого покоління засобами народної творчості та хореографії зокрема.

     Процес національного відродження, зміцнення самостійності України, її розбудова зумовлюють новий підхід до виховання громадянина, перегляду і розкриття ланок,механізмів і чинників його формування, розробки науково обґрунтованої системи національного виховання,спрямованого на формування громадянина-патріота.

       Важливе місце в цьому процесі повинна зайняти позаурочна та позашкільна діяльність,що є одним із пріоритетних напрямків державної освітньої політики, визначених Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст., в рамках якої проводиться виховання дітей засобами мистецтва, невід’ємною частиною якого є народний танець.

     Аналіз філософської,психолого-педагогічної,культурологічної літератури свідчить про існування певного протиріччя між потенційними можливостями хореографічного мистецтва,зокрема народного танцю,як ефективного засобу патріотичного виховання особистості,й обмеженим його використанням у  педагогічному процесі школи та позашкільних закладів. Також наявне протиріччя між потребами суспільства в активізації естетичного громадянського виховання,пропагуванні здорового способу життя й практикою сучасного виховання, яка характеризується невизначеністю шляхів патріотичного виховання дітей та недостатністю сучасних педагогічних досліджень проблеми патріотичного виховання учнівської молоді засобами народного танцю, що значно обмежує можливості виховання громадянина-патріота.

     Надзвичайно актуальною проблемою є розробка та впровадження нових дієвих форм, методів і прийомів патріотичного виховання школярів шляхом залучення їх до творчої діяльності в процесі занять народним танцем, що в свою чергу потребує методичного забезпечення педагогічного процесу.

     «Концепцією національно-патріотичного виховання молоді» визначено, що форми й методи виховання повинні базуватися на українських народних традиціях,кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології, особливої  уваги слід приділяти вихованню засобами дитячого та юнацького спорту, художньої літератури,театральної педагогіки, музичного виховання, фольклору, декоративно-ужиткового мистецтва зокрема засобами народного танцю. Саме він є ефективним чинником формування ціннісного ставлення дитини до навколишньої дійсності та до самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Як стверджував Василь Верховинець у праці «Весняночка»(1979р.), «у процесі занять народним танцем формуються духовні цінності майбутнього громадянина-патріота України» . Саме це сприяє формуванню почуття  патріотизму, національної свідомості, любові до українського  народу, гордості за його історичне минуле; розвитку кращих рис української нації – працелюбності, поваги до батьків та родини, свободолюбності, дбайливого ставлення до природи; ознайомленню, а згодом  і детальному вивченню кращих зразків культурної спадщини народу, формуванню ціннісного усвідомлення її  багатства та неповторності.

      Заняття  народним  танцем сприяють розвитку  фізичного, психічного та духовного  здоров’я  підростаючого  покоління, задоволенню  естетичних  і культурних  потреб  школяра.

       Патріотична спрямованість виховного  процесу  на  уроках  народної хореографії, який реалізується  шляхом  індивідуального підходу до дитини, створює  умови  для  формування здатності  протидіяти  проявам  аморальності, бездуховності, антигромадської  діяльності.

     Вплив народної  хореографії  на дитину передбачає формування шанобливого ставлення до культури свого народу, здатності зберегти свою національну ідентичність. Отже, народний танець, є засобом  патріотичного, естетичного, культурного розвитку особистості, а також його культуро-творчого аспекту, спрямованого  на  формування  базової  культури майбутнього громадянина. Тому в процесі навчання  хореографічного мистецтва  українського народу зосереджується  увага  на особистості  дитини як найбільшій цінності, враховуються  її  потенційні можливості.

Цим  забезпечується  розвиток  індивідуальних творчих здібностей  учня, виховання орієнтується  на вищі морально-духовні  норми  нації; формується повага  до культури, мистецтва,  вірувань інших народів, здатність сприймати українську  культуру  як  невід’ємну частину загальнолюдської.  Крім  того залучення  дітей до  народного танцю розвиває  у вихованців  відкритість, толерантність, ціннісне ставлення  до національних ідей рідного народу, передбачає  рівноправність  всіх  учасників танцювального колективу у  процесі спілкування.

     Таким чином,  активне залучення дітей  до творчої діяльності на заняттях народним  танцем, вдосконалення  їх  навчально-виховного  процесу, спрямованого  на  виховання  патріотизму  у школярів, сприятиме  не  лише особистісному  розвитку дитини, а й значно розширить можливості  та перспективи  виховання  патріотизму  у  підростаючого покоління.