місто Умань

Концепція «Школи сприяння здоров’ю»

Концепція

«Школи сприяння здоров’ю» навчально – виховного комплексу №24

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад

І ступеня»  м. Умань, Черкаської області

Загальні засади

Екологічні катастрофи, незбалансоване харчування, зростання рівня соціальної напруги , підвищення вимог до державних освітніх стандартів, інтенсифікація та комп’ютеризація життя і діяльності, поширення негативних звичок,  гостро   поставили перед освітою питання про потребу   збереження здоров’я учнів та вихованців, формування основ здорового способу життя, створення позитивного мікроклімату в учнівському середовищі для забезпечення психологічного комфорту кожної дитини

Створена в НВК модель «Школи сприяння здоров’ю» враховує специфіку контингенту дітей НВК ( від 2 до 10 років), завдання Статуту НВК №24 ,  досвід попередньої роботи по фізкультурно – оздоровчій роботі та  вже створені умови  навчально – виховної роботи в закладі.

Продовжуючи роботу спрямовану на засвоєння учнями, вихованцями, батьками та педагогами основ забезпечення максимального комфорту та підвищення рівня фізичної, розумової та  психологічної працездатності, роботу «Школи сприяння здоров’ю» спрямувати  в слідуючих напрямках :

  1. Продовжити роботу « Школи сприяння здоров’ю», створеної на базі навчально – виховного комплексу №24 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» м. Умань, Черкаської області. Відповідно до рішення педагогічної ради закладу № 1 від 28.08.2006, наказу міського відділу освіти Уманської міської ради.
  2. В плані роботи «Школи сприяння здоров’ю» основними завданнями залишити подальше створення комфортних умов перебування дітей в закладі, формування основ здорового способу життя, зміцнення та збереження дитячого здоров’я, профілактику виникнення хвороб опорно – рухового апарату, зору, внутрішніх органів,  загальне загартування та зміцнення організму, валеологічна освіта учнів та вихованців.
  3. Правові засади функціонування «Школи сприяння здоров’ю» визначати  Конвенцією прав дитини, Конституцією України, законами України « Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» , указами Президента України,  постановами КМ України, наказів  МОН і МОЗ України, та інших нормативно – правових документів

Мета та завдання «Школи сприяння здоров’ю»

2.1.Створення сприятливого шкільного середовища для розвитку особистості, збереження та зміцнення здоров’я кожної дитини.

2.2. Формування мотивації на здоровий спосіб життя.

2.3. Навчання основам безпечної поведінки в школі, вдома, на природі, в довкіллі.

2.4.Ознайомлення з принципами здоров’язберігаючих  технологій, основними навичками загартування, зміцнення власного здоров’я.

2.5. Розширення можливостей дитячого дозвілля, навчання культури проведення свят, розваг, культури відпочинку.

2.6. Створення можливостей для виявлення та розвитку дитячої творчості, задоволення інтересів, реалізації бажань.

2.7. Створення  позитивного морально – психологічного клімату , навчання основам культури спілкування, товаришування, дружби.

2.8.  Реалізація потреб дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у русі, свіжому повітрі, забезпеченні чистою питною водою.

2.9.   Забезпечення потреб дітей у якісному, збалансованому харчуванні.

2.10. Створення умов для профілактики захворювань (інфекційних, крапельних, ГРЗ).

2.11. Проведення комплексного моніторингу «Здоров’я» та освоєння основних рухів.

3.12.  Створення умов для занять фізичною культурою та спортом.

2.13.   Впровадження валеологізації навчально – виховного процесу.

2.14. Здійснення психолого – педагогічних досліджень проблеми впровадження «Школи сприяння здоров’я».

2.15.   Розробка та впровадження авторських проектів по проблемі.

2.16. Видання друкованої продукції, поширення кращого досвіду у педагогічній пресі.

2.17.  Проведення обміну досвідом з іншими ШСЗ , залучення до роботи інших закладів.

2.18.  Організація науково – практичних семінарів, інших методичних заходів, проведення диспутів, анкетування, тестування педагогічних працівників з метою підвищення науково – практичного рівня забезпечення діяльності ШСЗ.

2.19. Здійснювати зв’язки з іншими містами, регіонами, країнами з метою ознайомлення з передовим перспективним досвідом.

2.20. Поповнення матеріально – методичного оснащення ШСЗ.

2.21.Забезпечення необхідного рівня роботи з батьками, залучення громадськості до участі у створенні матеріальної бази, підвищення рівня оздоровчої роботи та поширення досвіду.

Управління

3.1. Керівництво ШСЗ здійснює директор НВК №24 , який є керівником творчої групи , яка здійснює впровадження в практику та методичне забезпечення «Школи сприяння здоров’ю» .

3.2. Директор забезпечує дотримання вимог до охорони життя і здоров’я учнів та вихованців, створює умови для валеологічної освіти та виховання дітей, спрямовує роботу колективу на проведення оздоровчо – освітньої роботи в закладі.

3.3. Директор забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних умов , техніки безпеки, оснащення фізкультурно – оздоровчої роботи, впровадження в роботу колективу нових оздоровчих методик , технологій, постанов та розпоряджень органів МОН та МОЗ, щодо збереження життя та здоров’я вихованців навчально – виховного процесу.

3.4. Директор  контролює умови та якість  харчування в НВК, медичного обслуговування, проводить заходи проти проявів насильства та жорстокого поводження з дітьми

3.5.  Вищим органом контролю за якість роботи ШСЗ є педагогічна рада. Між педагогічними радами робота по оздоровленню контролюється виробничими нарадами та творчою групою.

3.6.  Підвищенням рівня майстерності учасників роботи  по втіленню вимог ШСЗ в НВК  займаються   педагогічні ради, семінари – практикуми, засідання творчої групи.

3.7.   Зв’язок з іншими ШСЗ та громадськими організаціями здійснює творча група, вона ж займається і розробкою авторських програм та методик, апробацією нових технологій, участю у конкурсах та творчих змаганнях.

3.8.  Зв’язок з батьківською громадою та громадськими організаціями по питаннях забезпечення діяльності ШСЗ  в закладі   директор здійснює через батьківський комітет, батьківські збори, піклувальну раду .

Організація оздоровчо – освітнього процесу

4.1.  Оздоровчо – освітній процес ШСЗ здійснюється відповідно до Концепції закладу, перспективного плану роботи та щорічного плану .

4.2.  ШСЗ здійснює валеологічну освіту та навчання основ охорони здоров’я за посібниками, що мають гриф МОН України, використовують авторські програми   педагогів — новаторів України та зарубіжжя, розробки педагогічних працівників, які апробовувалися в закладі і затверджені радою ММК або педагогічною радою закладу.

4.3.  Режим харчування, спортивної та оздоровчої роботи,  активності та відпочинку, позакласних заходів, роботи гуртків, секцій, клубів, проведення моніторингу здоров’я учнів та вихованців, встановлюється відповідно до санітарно – гігієнічних вимог, педагогічних та методичних аспектів і затверджується директором закладу.

4.6.  В обов’язковому порядку проводиться паспортизація здоров’я кожного учня, медичними працівниками НВК ведеться нагляд за індивідуальним здоров’ям кожної дитини,  проводиться санітарна просвіта батьків.

4.7.  Практичний психолог проводить психологічний супровід шестирічок і випускників 4 класів,  контролює адаптаційні процеси новоприбулих дітей, проводить тренінгові заняття з дітьми, консультації з батьками, здійснює психологічну просвіту вчителів та вихователів.

4.8. Обсяг і зміст оздоровчо – освітніх заходів визначається відповідно до вікових та індивідуально – фізіологічних особливостей учнів та вихованців , стану їх здоров’я, санітарно – гігієнічних умов організації навчально – виховного процесу, педагогічних та методичних вимог.

Науково – методична база

5.1. За основу науково – методичної бази ШСЗ взяти науково – методичне забезпечення НВК №24 по питанню охорони  і збереження здоров’я з подальшим розширенням і виділенням в окрему методичну структуру .

5.2. Основними принципами науково – методичної бази вважати актуальність, новизну, педагогічну спрямованість та практичну цінність матеріалів.

5.3.  Використовувати методичні посібники, розробки, літературу, яка має гриф МОН України та для втілення якої в закладі є необхідні умови.

5.4.  Члени творчої групи можуть видавати, друкувати та апробувати власні  методичні розробки за рішенням педагогічної ради НВК або ради ММК

Матеріально – технічна база «Школи сприяння здоров’я»

6.1.  Матеріально – технічна база ШСЗ складається з цінностей , які належать НВК №24.

6.2. Керівники ШСЗ постійно прагнуть до поліпшення матеріально – технічної бази, опираючись в законному порядку на допомогу  батьків, спонсорів, громадських організацій, працівників та на кошторис НВК.

6.3.  Контроль за поповненням та доцільним використанням матеріально – технічної бази здійснює директор НВК №24.